Allmänna villkor

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR – BRA BOENDE CENTRALT

1.     INLEDNING. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för alla de tjänster, leveranser (”Uppdraget”) som Bra Boende Centralt Konsult i GBG AB (”Bra Boende”/”Vi”) tillhandahåller och utför åt er (”Ni”/”Kunden”) i enlighet med den överenskommelse eller offerten som ni har bekräftat till vilken Villkoren har bifogats (”Avtalet”). Ändringar och tillägg till Villkoren (annat än vad som framgår av punkt 18) ska skriftligen överenskommas mellan Bra Boende och Kunden (gemensamt ”Parterna”) för att vara giltiga. Skulle någon bestämmelse i Villkoren strida mot en bestämmelse som framgår av Avtalet, har bestämmelsen i Avtalet  företräde.

2.     UPPDRAGET. Den närmare omfattningen av, och ändamålet med, Uppdraget framgår av Avtalet. Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika Uppdraget i enlighet med de uppgifter och fakta som Ni presenterat för oss samt de instruktioner som Ni lämnat innan Avtalet träffades. Baserat på sådana uppgifter, fakta och instruktioner åtar Vi att utföra Uppdraget på ett fackmannamässigt och omsorgsfullt sätt samt i nära samarbete med Er. Ni kan dock bara förlita Er på, och använda, våra arbetsreslutat och råd i förhållande till Uppdraget och alltså inte i förhållande till något annat uppdrag eller för annan användning/ändamål än vad som framgår av Avtalet. Uppdraget och vår rådgivning innefattar aldrig rådgivning avseende skatter eller gällande skattelagstiftning och inte heller när behov av skatterådgivning föreligger. Ni svarar för att nödvändig skatterådgivning upphandlas separat av extern rådgivare. Om Vi, efter Avtalet har träffats, blir medvetna om att förutsättningarna för att utföra Uppdraget saknas så har Vi rätt att skriftligen frånträda Avtalet med 30 dagars varsel, utan skyldighet att betala någon ersättning eller utge annan kompensation till Er. Vid uppsägning enligt ovan utgår (a) inget Arvode för Uppdrag avseende ombildning, (b) Arvode för erlagd tid och utlägg för övriga Uppdrag.

3.     TIDPLAN. Bra Boende ska, i förekommande fall, verka för att utföra Uppdraget i överensstämmelse med sådan tidplan som upprättats för Uppdragets utförande och som framgår av Avtalet. Kunden är införstådd med att Uppdragets utförande kan innehålla ett eller flera moment vars fullgörande är beroende av uppgifter, beslut, godkännanden eller andra åtgärder från/av Er eller tredje man (inklusive myndigheter). Om inte annat uttryckligen framgår av tidplanen är tidplanen och eventuella milstolpar som framgår av tidplanen endast indikativa och innebär inget åtagande från Bra Boendes sida att utföra Uppdraget i överensstämmelse med sådan tidplan eller milstolpe. Vi accepterar inte under några omständigheter ansvar för dröjsmål om dröjsmålet beror på annan än Bra Boende eller part som Bra Boende ansvarar för. Tidplanerna är dock baserade på vår tidigare erfarenhet av motsvarande eller likvärdiga uppdrag och om Vi under ett Uppdrags utförande blir medvetna om att tidplanen eller en milstolpe inte kommer att kunna hållas så ska vi utan dröjsmål informera Er och i god anda diskutera möjliga lösningar.

4.     ÄNDRINGAR I UPPDRAGET.  Var och en av Parterna kan när som helst under avtalstiden framställa ett skriftligt önskemål om att ändra omfattningen av Uppdraget. Sådant önskemål ska innehålla en så omfattande beskrivning av ändringen som skäligen kan begäras. Parterna ska därefter i god anda diskutera möjligheten att genomföra ändringen tillsammans med de följder som ändringen får avseende t.ex. Uppdragets omfattning, arvode och tidplan (om sådan har överenskommits). Ingen ändring av Uppdraget träder i kraft innan Parterna träffat en gemensam skriftlig överenskommelse om ändringen. Har ändringsbegäran framställts av Bra Boende och är begäran, enligt vår skäliga bedömning nödvändig för att Uppdraget korrekt ska kunna fullgöras (inklusive nödvändiga fördjupningar av Uppdraget, bl.a. avseende besiktningar och liknande utredningar), har Vi rätt att skriftligen frånträda avtalet med 30 dagars varsel, utan skyldighet att betala ersättning eller utge annan kompensation till Er, om inte en överenskommelse om ändringen nås.    

5.     ARVODE OCH KOSTNADER.  Vårt arvode, alternativt beräkningsgrunderna för vårt arvode, för Uppdragets utförande (”Arvodet”) framgår av Avtalet. Vi tillämpar fast arvode eller arvode på löpande räkning, eller en kombination av dessa. Framgår inte annat uttryckligen av Avtalet tillämpas arvode på löpande räkning. Samtliga priser exkluderar mervärdesskatt om inget annat anges. För det fall uppdraget inte avslutas inom 18 månader från dagen för undertecknande av offerten äger Bra Boende Centralt AB rätt att justera arvodet utifrån gällande taxa vid tidpunkten.

Utöver Arvodet har Bra Boende rätt till ersättning för skäliga utlägg och kostnader (bl.a. ansökningsavgifter) som Vi åsamkas vid fullgörandet av Uppdraget (tillsammans, ”Kostnader”). Bra Boende ska i sin faktura specificera Kostnaderna och bifoga verifikat över dessa. I den utsträckning det är skäligen möjligt ska Kunden godkänna alla Kostnader som överstiger 50 000 kronor i förväg. Kunden är dock alltid skyldig att ersätta Kostnader som varit nödvändiga och skäliga för Uppdragets korrekta och tidsenliga utförande även om Kundens föregående godkännande inte har inhämtats enligt ovan. 

6.     BETALNINGSVILLKOR. Betalning av Arvode och kostnader sker mot faktura. Uppdrag avseende ombildning faktureras och förfaller till betalning på dagen för bostadsrättsföreningens tillträde (senast samtidigt som tillträdet sker). Övriga Uppdrag faktureras löpande och fakturorna förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatumet. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta motsvarande en årlig räntesats om 9 % på obetalda belopp från förfallodagen till dess full betalning har erlagts.

7.     ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING. Bra Boende svarar för att Uppdraget utförs i enlighet med Avtalet och dessa Villkor. Vi ansvarar inte gentemot Er för fel, förlust eller kostnad som (a) uppstår med anledning av bristande fullständighet eller riktighet i sådan information som Ni eller andra tillhandahåller oss i samband med Uppdraget, (b) uppstår till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva eller personal, (c) uppkommit till följd av omständighet utan för vår kontroll som vi skäligen inte borde ha räknat med då vi antog Uppdraget och tecknade Avtalet, (d) är hänförliga till skatt, skattetillägg eller  myndighetsavgift (inklusive stämpelskatt och pantbrevskostnader), (e) som orsakats av annan än oss eller part som vi svarar för (inklusive post, budföretag eller annat förmedlingsföretag), (f) är hänförlig till förlorad vinst, förlorade möjligheter eller synergier, följdskada eller andra indirekta skador, (g) som avser Uppdrag som enligt punkt 2, sista meningen, inte leder till att Arvode faktureras Er, eller (h) som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande 50 procent av det till oss mottagna Arvodet för ett Uppdrag.

8.     REGELEFTERLEVNAD. Bra Boende kommer att följa alla vid var tid tillämpliga lagar, bestämmelser, föreskrifter och legala krav som gäller för Uppdraget. Vidare är Vi skyldiga att på egen bekostnad införskaffa och vidmakthålla alla certifikat, tillstånd och licenser som krävs för att driva sin rörelse och fullfölja Uppdraget.

9.     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat som uppstår i samband med Uppdraget tillhör Bra Boende. Ni har dock rätt att använda sådana arbetsresultat för det ändamål som dokument, material eller annat arbetsresultat har lämnats till Er. Om inte annat särskilt avtalats, får dokument, material och annat arbetsresultat som Vi genererat vid utförandet av Uppdraget inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

10.   SEKRETESS.  Part förbinder sig att inte, utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande, avslöja någon konfidentiell information som Parten tagit emot under Avtalet eller i samband med Uppdraget annat än information som (a) vid tidpunkten då informationen togs emot var eller därefter, av annan orsak än brott mot denna sekretessbestämmelse, blev allmänt känd, (b) inte redan var känd av mottagande Part vid den tidpunkten då informationen togs emot, (c) efter tidpunkten för det ursprungliga mottagandet erhålls av tredje man utan att vara föremål för en sekretessförbindelse, (d) har utvecklats av Part utan att använda den information som tagits emot av den andra Parten, eller (e) som Part behöver avslöja enligt lag, beslut av domstol, myndighet eller liknande eller annars för att tillvarata sina rättigheter enligt Avtalet och dessa Villkor.

11.   FORCE MAJEURE. Ingen Part ansvarar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter under Avtalet (inklusive utförandet av Uppdraget) om underlåtenheten beror på en omständighet som ligger utanför den aktuella Partens kontroll (s.k. Force Majeure). Exempel på Force Majeure-händelser är krig, allmän brist på förnödenheter, material, elektricitet etc., hårdvaru- eller mjukvaruhaveri, eldsvåda, naturkatastrofer, arbetsrättsliga konflikter och liknande. Drabbas Bra Boende av en Force Majeure-händelse ska Parterna i god anda diskutera nödvändiga ändringar av eventuell tidplan för att ta hänsyn till den försening som Force Majeure-händelsen innebär. Om en Force Majeure-händelse fortsätter under en period som överstiger 30 dagar, får vardera Part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande utan annan påföljd än att Kunden ska ersätta Bra Boende för de delar av Uppdraget som Vi har utfört vid uppsägningen, dock alltid villkorat av att Kunden skäligen kan tillgodogöra sig de aktuella delarna. 

12.   ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖRER.  Bra Boende har rätt att anlita underleverantörer för att utgöra hela eller delar av Uppdraget. Vi svarar dock alltid för Uppdragets korrekta utförande i enlighet med vårt Avtal och dessa Villkor, oavsett om en underleverantör har anlitats eller inte. Om Bra Boende hjälper Er att handla upp en leverantör för en tjänst eller annan leverans som inte omfattas i Uppdraget, svarar Kunden själv för att sluta avtal med leverantören. Vi tar inget ansvar för sådan leverantörs fullgörande av sådana tjänster eller leveranser.

13.   PERSONUPPGIFTER. Bra Boende är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med Uppdraget eller som på annat sätt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett Uppdrag, samt för tillhandahållandet av våra tjänster i övrigt. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörelse av uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Vi kan även behöva samla in, lagra, behandla och använda personuppgifter för andra personer vilka är kopplade till uppdraget för samma ändamål. Se ytterligare information om vår hantering av dina personuppgifter på http://braboende.se/kontakta-o.... Genom att anlita oss, förmedla personuppgifter till oss och uppdra åt oss att behandla personuppgifter inom ramen för våra uppdrag bekräftar Ni att personuppgifterna ifråga är insamlade och överförda till oss på ett korrekt och lagligt sätt samt under ett ändamål som inte är oförenligt med de ändamål som anges ovan och som hänvisas till på http://braboende.se/kontakta-o.... I den mån Ni önskar att vi arbetar inom system som tillhör Er eller i annat anvisat system efter Era instruktioner så är Vi personuppgiftsbiträde så som avtalas om separat. Har Ni frågor om vår personuppgiftsbehandling eller önskar information om vilka personuppgifter om Er Vi behandlar är Ni välkomna att kontakta oss.

14.   UPPDRAGSREFERENSER.  Bra Boende har rätt att i sin marknadsföring referera till Kunden och Uppdraget samt att lämna information om Uppdraget, vårt deltagande samt andra redan kända eller allmänt tillgängliga uppgifter om Uppdraget, t.ex. genom referens i offerter och på vår hemsida. Om vi har skälig anledning att anta att Ni kommer att reagera negativt på en referens eller användande av information kommer Vi dock att begära ert medgivande innan vi lämnar sådan referens eller information.

15.   FÖRSÄKRING.  Bra Boende har vid var tid en gällande och för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Vår ansvarsförsäkring täcker inte uppdrag avseende besiktning eller värdering, utförda av våra underleverantörer. De underleverantörer som Vi anlitar innehar dock sådan ansvarsförsäkring.

16.   HÄVNING.  Part har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet om (a) den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott, som om det är möjligt att korrigera, inte har korrigerats inom 10 dagar från den dag då avtalsbrottet påpekades, (b) om den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott som inte går att korrigera, (c) om den andra Parten träder i likvidation, inleder konkursförfarande, ställer in sina betalningar, får en förvaltare över sina tillgångar utsedd, eller (d) annars skäligen bedöms vara i obestånd eller på annat sätt vara oförmögen att fullgöra sina skyldigheter under Avtalet. 

17.   KLAGOMÅL OCH KRAV.  För Bra Boende är det viktigt att Ni är nöjd med vårt utförande av ett Uppdrag. Om en Kund av något skäl är missnöjd eller vill framställa klagomål ber Vi er att meddela den kontaktperson ni tilldelats i samband med ingående av Avtalet. Ni kan också alltid välja att istället kontakta Bra Boendes verkställande direktör. Eventuella krav ska framställas till vår verkställande direktör så snart som Ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet och får aldrig framställas senare än 3 månader efter den tidigaste av följande tidpunkter (a) Uppdraget har slutförts, (b) förfallodagen för vår sista faktura avseende Uppdraget, eller (c) dag då Avtalet upphörde av annan anledning än (a) ovan. Krav med anledning av Uppdrag som enligt punkt 2, sista meningen, inte leder till att Arvode faktureras Er. 

18.   ÄNDRINGAR. Ändringar i, och tillägg till, Avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av båda Parter för att vara giltiga. Oaktat ovan kan Vi från tid till annan komma att ändra Villkoren. Ni hittar alltid den senaste versionen av Villkoren på vår hemsida braboende.se.

19.   ÖVERLÅTELSE. Part har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalet eller rättigheter eller skyldigheter som härstammar från Avtalet utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande. Utan att begränsa giltigheten av första meningen är Bra Boende införstådd med, och kommer inte att motsätta sig (om inte skälig grund föreligger), att Kunden överlåter Avtalet (inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter) till ett helägt dotterbolag eller bostadsrättsförening. 

20.   MEDDELANDEN.  Alla meddelanden som skickas med anledning av Avtalet eller Uppdraget ska vara skriftliga (varmed även avser e-post) och skickas till de respektive adresser eller e-postadresser som framgår av Avtalet (eller som senare meddelas i enlighet med denna punkt). Bra Boendes adress framgår även alltid på vår hemsida braboende.se. Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (a) vid överlämnandet, när de lämnas personligen, (b) på den tredje dagen efter brevet poststämplats, när det skickats som rekommenderat förstaklassbrev (med begäran om mottagningskvittens eller mottagningsbevis, om möjligt) eller (c) vid tidpunkten då mottagaren bekräftar mottagandet, när de lämnas via e-post.

21.   TILLÄMPLIG LAG. Avtalet (inklusive Villkoren), våra arbetsresultat, Uppdraget och alla frågor med anledning av dem ska tolkas i enlighet med, och regleras av, svensk materiell rätt.

22.   TVISTELÖSNING. Alla eventuella tvister som har samband med Avtalet (inklusive Villkoren), våra arbetsresultat eller någon fråga som rör Uppdraget ska prövas av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.