Ombildningsguide

Vår ambition vid varje ombildning är att vi skall stå för det mest kompletta åtagande som finns på marknaden. En normal process tar ca 6 och 9 månader att genomföra. Vi finns givetvis tillgängliga för de boende under tiden för ombildningen via informationsmöten, telefonsamtal och mail.

Här nedan kan ni läsa kring de olika stegen i en ombildning och hur vi går tillväga.

Steg 1 - Uppstart

Börja med att undersöka intresset av en ombildning hos dina grannar. Det finns olika sätt att ta reda på hur intresset för en ombildning är i huset. I en liten fastighet kan det enklaste sättet vara att knacka dörr och prata med sina grannar. Andra metoder kan vara att sätta ihop en enkät som delas ut till samtliga boende eller så kan man kalla till ett informationsmöte. Om ni kallar till ett informationsmöte kan det vara en bra idé att bjuda in en ombildningskonsult som kan vara behjälplig med att svara på frågor.

En förutsättning för att man skall kunna genomföra en ombildning är givetvis att er fastighetsägare är intresserad av att sälja. Vi har en god relation med många fastighetsägare och tar en kontakt med dem för en förfrågan.

Steg 2 - Bilda bostadsrättsförening

Bildandet av en bostadsrättsförening är grunden och starten till en ombildning. Stadgar tas fram enligt de senaste direktiven från Bolagsverket. För att kunna starta en förening behöver det finnas med minst 3 ledamöter som är drivande under ombildningsperioden, de blir en s k interimsstyrelse. Det ska även tas fram förslag på namn. När bildandet av föreningen är klar erhålls registreringsbevis och stämplade stadgar från Bolagsverket.

Steg 3 - Utredning

Under utredningen inleds en närmre kontakt med fastighetsägaren direkt eller via en ett ombud och ett pris på fastigheten diskuteras. Uppgifter om fastigheten inhämtas för att få en bra bild kring intäkter och driftskostnader.

Därefter anlitas en besiktningsman som genomför en okulär besiktning av fastigheten samt ett antal lägenheter för att bedöma fastighetens status. Besiktningsmannen går igenom tidigare utförda renoveringar och räknar på teknisk livslängd på fönster, tak, stammar etc. Besiktningsmannen upprättar en underhållsplan för fastighetens kommande 10 år och medel avsätts i föreningens underhållsfond.

Den tredje delen av utredningen omfattar att utreda lägenheternas marknadsvärde. En värderingsman/mäklare besöker ett antal lägenheter i fastigheten för att bedöma deras marknadsvärde.

Med underlag från utredningen upprättas en preliminär kalkyl som presenteras för de boende i fastigheten. En avstämning görs för att se ifall intresse finns från de boende att gå vidare med ombildning eller ej.

Steg 4 - Ekonomisk plan

Nästa steg är att ta fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen beskriver de allmänna förutsättningarna i ombildningen där köpeskilling, lägenheternas insatser och föreningens belåning framgår. En upphandling har gjorts med banker via föreningens långsiktiga belåning men även kring ekonomisk- och teknisk förvaltning samt försäkring (fastighet och styrelse). Planen granskas av två intygsgivare utsedda av Boverket för att se att den är tillförlitlig och långsiktigt hållbar.

Steg 5 - Stämma

Nu är det dags för föreningens medlemmar att ta beslut kring ombildningen och ifall de röstar FÖR eller MOT ett förvärv. På stämman måste 2/3 av medlemmarna rösta för. Det krävs också att de är representerade fysiskt eller via fullmakt samt att de är folkbokförda på adressen.

Steg 6 - Finansiering

Efter stämman ska de boende som önskar köpa sina lägenheter få klart med sin finansiering. Varje medlemsinsats ska finansiera köpet av fastigheten tillsammans med föreningens långsiktiga belåning. Upplåtelseavtal för varje lägenhet tas fram som ska vara signerade av båda parter vid tillträdet.

Steg 7 - Tillträde

Tillträdet sker hos den bank som interimsstyrelsen valt för sin långsiktiga belåning. Minst två ifrån styrelsen ska närvara teckna för föreningens ställe. Ledamöterna undertecknar skuldebrev samt likvidavräkning och köpebrev tillsammans med fastighetsägare.

Därefter söker föreningen lagfart för förvärvet av fastigheten hos Lantmäteriet. Handläggningstiden är normalt sett ett par månader. Det är vanligt att banken hanterar lagfartsansökan.

Kontakta oss så berättar vi mer

Det har varit tryggt att ha BBC vid sin sida genom hela processen.

Styrelsen, BRF Kommendörsgatan 12